آدرس کارخانه شماره 1 : اراک ، قطب صنعتی ، خ هواشناسی ، نبش همت 4
تلفن : 4130679
فاکس : 4130726

آدرس کارخانه شماره 2 : اراک ، شهرک صنعتی شماره 1 ، خ سازنده ، خ توسعه ، انتهای توسعه 3
تلفن : 4130720
فاکس : 4130718